Kaebuste lahendamise kord

• Tagasiside ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel.

• Tagasisidet ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (telefoni teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.

• Kaebuses võib probleemi kirjeldada vabas vormis.

• Kaebuse või ettepaneku võib saata e-kirjana: tartu@judent.ee või edastada kliiniku administraatorile või asutuse juhatajale. E-postiga saadetud kaebus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

• Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetult spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.

• Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

• Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.

• Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.

• Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

Kaebusi saab esitada:

Judent OÜ, Suur 24, Jõgeva linn 48306; e-post: tartu@judent.ee, telefon: +372 502 3903

Eesti Haigekassa Tartu osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon 16363.

Terviseamet, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500